Ημ/νία: 16/04/2014

Έναρξη υποβολής δηλώσεων Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Έναρξη υποβολής δηλώσεων Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εφαρμογής της νέας πενταετίας, για το 1ο και το 2ο έτος εφαρμογής (2012 και 2013).

Ειδικότερα:
Πληρωμή για το 1ο έτος (2012):
Οι δικαιούχοι νέας πενταετίας υποβάλλουν δήλωση εφαρμογής από 7/4/2014 έως 4/7/2014.

Πληρωμή για το 2ο έτος (2013):
Οι δικαιούχοι νέας πενταετίας υποβάλλουν δήλωση εφαρμογής εντός εκατόν είκοσι (120) εργάσιμων ημερών με τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται εντός μηνός από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας-ΔΑΟΚ), όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατάθεσης.

Σε περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν επιθυμεί να υποβάλλει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη δήλωση εφαρμογής θα απευθύνεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας για να παραλάβει το έντυπο της δήλωσης εφαρμογής, το οποίο εν συνεχεία συμπληρώνει και υποβάλλει πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία, λαμβάνοντας υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, θα καταχωρείται και οριστικοποιείται η δήλωση εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα όπου και θα λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Η προαναφερόμενη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των προαναφερόμενων χρονικών διαστημάτων.
Share this:
Πηγή: