Ημ/νία: 19/04/2018

Ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές αναγραφόμενων στοιχείων στις αποδείξεις λιανικής

Ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές αναγραφόμενων στοιχείων στις αποδείξεις λιανικής

Το τμήμα Αξιοποήσης Κρέατος, Αβγών και Λοιπών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης της διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε ότι η υπ’αριθ. 1384/41923/2018 (ΦΕΚ 1127 Β) Κ.Υ.Α., με τίτλο: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος» αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Διαύγεια) με ΑΔΑ: 78ΡΒ4653ΠΓ-67Α. 
Δείτε την ανακοίνωση και το σχετικό ΦΕΚ.
Share this:
Πηγή: