Ημ/νία: 19/06/2020

Κοινοποίηση του ν. 4691/2020 (Α΄108) σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων για τα κτηνιατρικά φάρμακα

Κοινοποίηση του ν. 4691/2020 (Α΄108) σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων για τα κτηνιατρικά φάρμακα

To Τμήμα Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Καταλοίπων & Κτηνιατρικών Εφοδίων απέστειλε την ακόλουθη ενημέρωση:
ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση του ν. 4691/2020 (Α΄108) σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων για τα κτηνιατρικά φάρμακα»

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση τον ν.4691/2020 (ΦΕΚ 108 Α΄) «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν στα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.
Ειδικότερα, με το άρθρο 14 του παραπάνω νόμου τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄242) και του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (Α΄198) σχετικά με την εμπορία, διάθεση και χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, αντικαθίστανται τα άρθρα 10 και 11 του ν. 2538/1997 και το άρθρο 22 του ν. 3698/2008.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:
- τη βελτίωση των προβλεπόμενων κυρώσεων και τη βαθμιαία κλιμάκωσή τους, ώστε αυτές να είναι περισσότερο αναλογικές και αποτρεπτικές, βάσει κυρίως της σοβαρότητας της παράβασης και τον δυνητικό κίνδυνο, με απώτερο στόχο τη συμμόρφωση
- την προσθήκη νέων περιπτώσεων παραβάσεων σύμφωνα με την αποκτηθείσα από τους διενεργηθέντες ελέγχους εμπειρία
- την αποποινικοποίηση ορισμένων παραβάσεων οι οποίες δεν συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία
- τη βελτίωση των επισήμων ελέγχων στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την καθιέρωση δειγματοληπτικού ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου και τον καθορισμό συγκεκριμένων συχνοτήτων των επισήμων ελέγχων ανά κατηγορία ενδιαφέροντος
- τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των ακατάλληλων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών, όπως η απόσυρση και καταστροφή των ληγμένων προϊόντων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
- την επικαιροποίηση των αρμόδιων αρχών, με στόχο τη σαφή διάκριση των αρμοδιοτήτων
- τη ρητή κατάργηση ορισμένων διατάξεων που αναφέρονται στις εκτροφές παραγωγικών ζώων γιατί αυτές ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 23 και το άρθρο 24 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α΄).
Επισημαίνεται, ότι οι κυρώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 22 του ν. 3698/2008 ενσωματώθηκαν στο νέο άρθρο 10 του ν. 2538/1997 όπως ισχύει.
Τέλος, με την παρ. 4 του άρθρου 14 προβλέπεται μεταβατική διάταξη που αφορά παραβάσεις οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4691/2020, πλην όμως δεν έχουν επιβληθεί ακόμα κυρώσεις.
Ο παραπάνω νόμος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ στο δεσμό «Πολίτης» - «Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προϊόντα» - «Νομοθεσία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων».
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animalproduction/ktiniatrikafarmakeytika/1502-nomktiniatrfarmakon

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΠ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ
Share this:
Πηγή: