Ημ/νία: 04/12/2019

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/1952/ΕΕ

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/1952/ΕΕ

Το τμήμα Λοιμοδών και παρασιτικών νοσημάτων της Γενική διεύθυνσης της κτηνιατρικής διεύθυνσης Υγείας των ζώων εξέδωσε το παρακάτω προς ενημέρωση όλων :

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Εκτελεστικής Απόφαση 2019/1952/ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης
2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη»

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ.3154/305393/26.11.2019 έγγραφό μας.
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού με το οποίο σας διαβιβάσαμε την Εκτελεστική Απόφαση 2019/1952/ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης 2014/709/ΕΕ
στην οποία περιλαμβάνονται οι περιοχές της χώρας (Τμήματα των ΠΕ Σερρών, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Έβρου) όπου βρίσκονται σε απόσταση 20km από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και
εντάχθηκαν σε καθεστώς περιφερειοποίησης ως προς την ΑΠΧ-Part 1 (Μέρος Ι του Παραρτήματος της παραπάνω απόφασης), σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:
1.Αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώντων χοίρων προς άλλα Κράτη Μέλη ή Τρίτες Χώρες από τις εκτροφές που βρίσκονται εκτός των περιοχών όπου εντάχθηκαν σε καθεστώς Part 1δεν υφίσταται
κάποιοι περιορισμοί, με εξαίρεση εκείνες στις οποίες έχουν εισαχθεί ζώντες χοίροι προερχόμενοι από τις περιοχές που εντάσσονται σε καθεστώς Part 1, σε αυτή την περίπτωση οι χοίροι της
εκτροφής πρέπει να παραμένουν στην εκτροφή για περίοδο 30 ημερών, τουλάχιστον, αμέσως πριν από την ημερομηνία αποστολής (άρθρο 8,παρ.1 εδάφια α, β)
2. Αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώντων χοίρων προς άλλα Κράτη Μέλη ή Τρίτες Χώρες από τις εκτροφές που βρίσκονται εντός των περιοχών όπου εντάχθηκαν σε καθεστώς Part 1(αυξημένης
επικινδυνότητας ως προς την ΑΠΧ), προκειμένου να γίνει μετακίνηση χοίρων από αυτές τις εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο8,παρ.2 εδάφια
α,β,γ,δ,παρ.3) που αφορούν:
• στην παραμονή των χοίρων εντός της εκμετάλλευσης για διάστημα 30 ημερών πριν την ημερομηνία αποστολής ή από τη γέννησή τους,
• στην τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας στην εκμετάλλευση,
• στον έλεγχο από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή ότι τουλάχιστον οι δύο πρώτοι νεκροί χοίροι ηλικίας άνω των 60 ημερών σε κάθε μονάδα παραγωγής και κάθε εβδομάδα έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία ταυτοποίησης παθογόνου παράγοντα για την αφρικανική πανώλη των χοίρων,
• στον εργαστηριακό έλεγχο των προς μετακίνηση χοίρων, στο διάστημα 7 ημερών πριν τη μετακίνηση καθώς και στη διενέργεια κλινικού ελέγχου των ζώων ή στην υποβολή της
εκμετάλλευσης σε τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος, σε διάστημα 4 μηνών τουλάχιστον, σε επιθεωρήσεις από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή στις οποίες περιλαμβάνεται κλινική εξέταση
και δειγματοληψία σύμφωνα με την απόφαση 2003/422/ΕΚ,
• στην προσθήκη της ακόλουθης περαιτέρω διατύπωσης στα αντίστοιχα κτηνιατρικά έγγραφα και/ή πιστοποιητικά υγείας που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας
64/432/ΕΟΚ και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 93/444/ΕΟΚ:
«Χοίροι σε συμμόρφωση με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής».
3. Αναφορικά με την αποστολή ζώντων αγριόχοιρων και τη διακίνηση φορτίων νωπού κρέατος αγριόχοιρων, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος που αποτελούνται από/ή περιέχουν
τέτοιου είδους κρέας απαγορεύεται η διακίνησή τους από περιοχές που βρίσκονται εντός των περιοχών όπου εντάχθηκαν σε καθεστώς Part 1 εκτός της περιοχής Part 1 στο ίδιο κράτος μέλος ή
σε άλλα κράτη μέλη και ζώντων αγριόχοιρων σε τρίτες χώρες. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης για τη διακίνηση κρέατος / παρασκευασμάτων ή προϊόντων αγριόχοιρου κάτω από
προϋποθέσεις (εργαστηριακός έλεγχος θηραμάτων για ΑΠΧ, μεταποίηση κρέατος, κτηνιατρική πιστοποίηση, χρήση κατάλληλου Υγειονομικού Πιστοποιητικού)(άρθρο 15 παρ.1 εδάφια α,β,παρ.2
εδάφια α, β, γ,παρ.3).Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διάθεση στην αγορά κρέατος άγριων θηραμάτων ισχύουν οι προϋποθέσεις της με αριθ.πρωτ 549/205467/13.08.2019 εγκυκλίου του
ΥΠ.Α.Α.Τ
4.Αναφορικά με την τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας για τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χοίρων ή ζωικών υποπροϊόντων από χοίρους που κατάγονται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής Part 1. Tα οχήματα, καθαρίζονται και απολυμαίνονται αμέσως ύστερα από κάθε μεταφορά και ο μεταφορέας παρέχει απόδειξη για τον καθαρισμό και την απολύμανση αυτή (άρθρο 17 παρ. β).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Χρυσούλα Δηλέ
Share this:
Πηγή: