Ημ/νία: 10/11/2023

Αιτήσεις Στήριξης Μέτρο 14 από τις 13 έως τις 27 Νοεμβρίου

Αιτήσεις Στήριξης Μέτρο 14 από τις 13 έως τις 27 Νοεμβρίου

Η Γενική Γραμματεία Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 - Μέτρο 14 "Καλή διαβίωση των ζώων" - Υπομέτρο 14.1 "Καλή Μεταχείριση των Χοίρων Ενσταβλισμένης Εκτροφής"

Σύμφωνα με την Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στήριξης κατά το διάστημα από 13/11/2023 έως 27/11/2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης, για την ένταξη στην παρούσα πρόσκληση, είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2023 καθώς και η υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της/των κτηνοτροφικής/κών εκμετάλλευσης/εων στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή μέσω του ΟΠΣ-Κτηνιατρικής.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν. 

Ο κύριος στόχος του συγκεκριμένου Υπομέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των χοίρων, στην Ελληνική εκτροφή, που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς και στην υγεία των ζώων.

Η προαγωγή της ευζωίας - καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων, στον τομέα της χοιροτροφίας, στο επίπεδο της εκτροφής αυτών, επιτυγχάνεται με ενέργειες/δεσμεύσεις των χοιροτρόφων, πέραν των προβλεπόμενων υποχρεωτικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Το Υπομέτρο συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 3 του άρθρου 5 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για «προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» της ΕΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη και ειδικότερα στην περιοχή εστίασης 3Α, η οποία συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων και την αύξηση της αξίας τους.

Διαβάστε ολόκληρη την Πρόσκληση πατώντας εδώ.
Share this:
Πηγή: