Ημ/νία: 16/01/2013

Διαχείριση απόδοσης τροφής (μέρος 2)

Διαχείριση απόδοσης τροφής (μέρος 2)

Συχνά οι χοιροτρόφοι αναρωτιούνται <<Τι θα γινόταν αν;>> σχετικά µε τη µονάδα τους. Για παράδειγµα, Τι θα γινόταν αν αυξηθεί το βάρος σφαγής; Τι θα γινόταν αν απογαλακτισθούν τα χοιρίδια σε διαφορετική ηλικία ή διαφορετικό βάρος; Τι θα γινόταν αν άλλαζε το εµβολιακό σχήµα; 

Μια καλή, τέτοιου είδους, ερώτηση για κάποιον που έχει µονάδα µε χοιροµητέρες και παχυντήρια, είναι: Τι θα γινόταν αν το ποσοστό θνησιµότητας από τον απογαλακτισµό µέχρι το σφαγείο µειωθεί στο µισό, πέσει δηλαδή από το 4% στο 2%; Ποια θα ήταν η επίδραση στη Συνολική Απόδοση της Τροφής µετρώντας την ποσότητα τροφής σε κιλά που απαιτείται για την παραγωγή ενός κιλού κρέατος;

Σε ένα παράδειγµα µονάδας µε 1.240 χοιροµητέρες που παράγει ετησίως 33.500 χοίρους µε µέσο βάρος σφαγής τα 116 κιλά Ζ.Β., η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι ότι η ΣΑΤ θα βελτιωθεί από 2,78 σε 2,75. Η συνολική ποσότητα τροφής που καταναλώνεται θα αυξηθεί από 10.837 σε 10.924 τόνους ανά έτος, ενώ το συνολικό ζων βάρος των ζώων προς πώληση θα ανέλθει από 3.895 σε 3.977 τόνους.

Ο υπολογισµός της προηγούµενης απάντησης χρειάστηκε µόνο µερικά δευτερόλεπτα, µε τη βοήθεια του “Total Feed Efficiency calculator” της TOPIGS (βλ. www.totalfeedefficiency.com) στο οποία έχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο οποιοσδήποτε θέλει να το χρησιµοποιήσει. Η συγκεκριµένη εφαρµογή παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον επιθυµεί να καταχωρήσει τις τεχνικές παραµέτρους που ισχύουν στη µονάδα του και µετά να εξετάσει όλα τα <<Τι θα γινόταν αν;>> σενάρια.

Η παραπάνω εφαρµογή παρέχει στον παραγωγό το µοναδικό προνόµιο να µπορεί να εξετάσει τις αλλαγές που επιφέρει στην Συνολική Απόδοση της Τροφής οποιαδήποτε αλλαγή στα τεχνικά αποτελέσµατα της µονάδας του. Αυτή η προσέγγιση, να συνδέεται κάθε µια παραγωγική παράµετρος ξεχωριστά µε την ΣΑΤ έχει πολλά να µας υποδείξει στην πράξη.

Ως εταιρία αναπαραγωγής βλέπουµε συχνά στη πράξη πιθανούς πελάτες να συγκρίνουν ανταγωνιστικά προϊόντα γενετικής. Συγκρίνουν την αξία κάθε προϊόντος σε σχέση πάντα µε την βελτίωση που θα προκαλέσουν στον ΣΜΤ και το αντίστοιχο οικονοµικό αποτέλεσµα που επιφέρει καθένα. Στο τέλος κερδίζει το προϊόν µε το καλύτερο σκορ συνολικά.

Κάτι που επίσης πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η διαδικτυακή εφαρµογή για την ΣΑΤ λαµβάνει υπόψη και την αναπαραγωγή και την πάχυνση όταν υπολογίζει κιλά τροφής ανά κιλό προϊόντος. Αυτό ακριβώς είναι η Συνολική Απόδοση της Τροφής, να συνυπολογίζεις τόσο την απόδοση των χοιροµητέρων όσο και των παχυνοµένων.

Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο του “Total Feed Efficiency calculator” είναι η σπατάλη τροφής. ∆εν αναφέρεται µόνο στη σπατάλη τροφής κατά την αποθήκευση ή την µεταφορά της τροφής ή την κακή ρύθµιση στην ταΐστρα. Στην πραγµατικότητα, η σηµαντικότερη σπατάλη τροφής είναι οι απώλειες. Είναι η τροφή που καταναλώθηκε από χοίρους οι οποίοι πέθαναν πριν προλάβουν να πωληθούν.

Οι απώλειες ξεκινούν από τη σύλληψη και την κυοφορία. Μπορεί οι σύγχρονες χοιροµητέρες να γεννούν 15 ζωντανά χοιρίδια, όµως άλλα 15 ωάρια χάνονται ανάµεσα στην ωοθυλακιορηξία µέχρι τον τοκετό. Από τα 15 γεννηµένα ζωντανά, ένα µπορεί να µην αντέξει την διαδικασία του τοκετού και να πεθάνει, το οποίο κατατάσσεται στα γεννηµένα νεκρά. Από τα 14 εναποµείναντα, αν η θνησιµότητα πριν τον απογαλακτισµό είναι στο 12,3%, θα απογαλακτιστούν τα 12. Με 3% απώλειες στο στάδιο του απογαλακτισµόύ και 4% απώλειες στα παχυντήρια από τα αρχικά 30 ωάρια µόνο 11 χοίροι θα πουληθούν. Επιπλέον παράγοντας, είναι οι απώλειες των χοιροµητέρων που µπορεί να κυµαίνονται από 5% και σε ακραίες καταστάσεις 15%.

Κάθε φορά που σε µια µονάδα βελτιώνει κάποιους από τους παράγοντες που προκαλούν απώλειες, άµεσα βελτιώνεται η απόδοση της τροφής. Ένα παράδειγµα είναι το ποσοστό απωλειών πριν τον απογαλακτισµό. Στην ίδια µονάδα του προηγούµενου παραδείγµατος, µε 1.240 χοιροµητέρες, η Συνολική Απόδοση της Τροφής βελτιώνεται από 2,76 σε 2,73 κιλά τροφής ανά κιλό παραγόµενου ζώντος βάρους, αν µειωθούν οι απώλειες στον τοκετό από 14,3% σε 9,5% και όλα τα υπόλοιπα παραγωγικά στοιχεία µείνουν σταθερά.

Τελικά, η απόδοση της τροφής δεν µπορεί να γίνει µέγιστη αν οι απώλειες δεν µηδενιστούν. Αυτό προϋποθέτει, ότι όλα τα γεννηµένα χοιρίδια θα φτάσουν το βάρος σφαγής και ότι όλος ο εξοπλισµός ταΐσµατος είναι άψογα συντηρηµένος και δεν έχει διαρροές ή απώλειες.

Μπορούµε να προχωρήσουµε ένα βήµα πιο πέρα και να εξετάσουµε πως η απόδοση της τροφής µπορεί να βελτιωθεί αν βελτιωθούν οι αποδόσεις των παχυνοµένων. Ας θεωρήσουµε ως ΣΑΤ αναφοράς το 2,46. Από προσωπικούς υπολογισµούς σε παραγωγικά αποτελέσµατα µονάδων, αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης των ζώων κατά 50 γραµµάρια ανά ηµέρα, προκαλεί µείωση του ΣΑΤ κατά 0,05, γίνεται δηλαδή 2,41. Τα µη ευνουχισµένα αρσενικά παχυνόµενα βελτιώνουν περαιτέρω τον ΣΑΤ κατά 0,18 σε σχέση µε τα ευνουχισµένα. Επιπλέον µείωση του ΣΑΤ κατά 0,03 το χρόνο αναµένουµε µέσω της γενετικής βελτίωσης.

Ωστόσο, η απόδοση της τροφής αλλάζει επίσης αν το βάρος πώλησης των χοίρων αυξηθεί. Ας υποθέσουµε ότι το ζων βάρος πώλησης των χοίρων σφαγής αυξάνεται κατά 5 κιλά ανά χοίρο. Στο προηγούµενο παράδειγµα µε ΣΑΤ 2,46, η επίδραση στην απόδοση της τροφής θα είναι της τάξης του 0,02, άρα η συνολική Απόδοση της Τροφής θα διαµορφωθεί στο 2,48. Εναλλακτικά, η διαφοροποίηση αυτή µπορεί να εκφραστεί ως 20 επιπλέον κιλά τροφής για κάθε τόνο παραγόµενου προϊόντος ετησίως.
Θυµηθείτε, ότι τα γουρούνια χρησιµοποιούν την τροφή για συντήρηση και για αύξηση των σωµατικών τους ιστών. Οι ανάγκες συντήρησης αυξάνονται όσο αυξάνεται το σωµατικό βάρος και µειώνονται όσο αυξάνεται ο ρυθµός ανάπτυξης.

Ένα παράδειγµα θα βοηθήσει να γίνει αυτό πιο κατανοητό. Μια παρτίδα χοίρων µε µέση ηµερήσια ανάπτυξη 850 γραµµάρια από τα 25 έως τα 115 κιλά ζώντος βάρους, υπολογίζεται ότι δαπανά το ένα τρίτο της τροφής που καταναλώνει σε ανάγκες συντήρησης.

Οµοίως, πειράµατα στο Iowa State University, έδειξαν ότι µόνο τα δύο τρίτα της καταναλωθείσας ποσότητας τροφής χρησιµοποιείται για αύξηση βάρους και εναπόθεση σωµατικής πρωτεΐνης. Το υπόλοιπο, µετά την κάλυψη των αναγκών συντήρησης θεωρείται υπολειµµατικό, δηλαδή µη παραγωγικό.
Η Υπολειµµατική Καταναλωθείσα Τροφή ή ΥΚΤ δεν είναι κάτι το οποίο οι χοιροτρόφοι υπολογίζουν στην καθηµερινότητά τους, παρόλα αυτά είναι πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό για κάποιον που ασχολείται µε τη γενετική βελτίωση των χοίρων. Περίπου το ένα τρίτο της ΥΚΤ σχετίζεται µε τη γενετική του ζώου. Συνεπώς, εµείς ως εταιρία αναπαραγωγής έχουµε τη δυνατότητα να µειώσουµε την ποσότητα τροφής που αποτυγχάνει να συµµετέχει στη παραγωγή χοιρινού κρέατος.

Για να γίνει αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η µείωσή της, σκεφτείτε την ΥΚΤ ως τροφή που χορηγείται στα ζώα ενώ δεν χρειάζεται. Αν και είθισται να αναφέρουµε όλες τις µορφές τις τροφής που ξοδεύονται ως κατανάλωση, κάποιες από αυτές θα ήταν πιο ακριβές να τις αναφέρουµε ως σπατάλη ή εξαφάνιση. Μέρος της Υπολειµµατικής Καταναλωθείσας Τροφής δεν έχει προλάβει να καταναλωθεί καν και µπορεί να εντοπισθεί ή και να µετρηθεί ως σπατάλη στο σύστηµα ταΐσµατος ή στην ταΐστρα. Το υπόλοιπο µέρος της ΥΚΤ έχει πράγµατι καταναλωθεί από το ζώο, σπαταλήθηκε όµως και αυτό από λειτουργίες διαφορετικές από την αναπαραγωγική λειτουργία των ζώων ή την αύξηση του σωµατικού τους βάρους.

Το στρες είναι ένα πολύ καλό παράδειγµα ενός µη παραγωγικού παράγοντα που κοστίζει σε θρεπτικά συστατικά. Ένας χοίρος, υπό καθεστώς στρες, θα κάψει µέρος της ενέργειας της τροφής για να αντιµετωπίσει την ταραχή του. Η κοινωνική συµπεριφορά των ζώων εν γένει, επηρεάζει σηµαντικά το µέγεθος της ΥΚΤ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η TOPIGS επενδύει στη γενετική βελτίωση της κοινωνικής συµπεριφοράς των ζώων.

Ένα πιο πολύπλοκο µέρος της ΥΚΤ είναι η ενέργεια που καταναλώνεται από έναν oργανισµό για να ανταπεξέλθει στις ασθένειες. Σαφέστατα, η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος είναι το τελευταίο χαρακτηριστικό στο οποίο θα θέλαµε να επέµβουµε γενετικά. Η λύση βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του χοιροτρόφου γιατί χαµηλή Υπολειµµατική Καταναλωθείσα τροφή δείχνει µεταξύ άλλων και καλό επίπεδο υγείας. Με άλλα λόγια, καλύτερη και πιο αποτελεσµατική βιοασφάλεια και καλύτερος έλεγχος των ασθενειών επιβραβεύεται µε µείωση της ΥΚΤ και κατά συνέπεια βελτίωση της Συνολικής Απόδοσης της Τροφής.

∆υστυχώς, υπάρχουν ακόµα λίγα στοιχεία που να συνδέουν την επιλογή για χαµηλή ΥΚΤ µε καλύτερη αντίσταση σε παθογόνα, αν και σε ένα πείραµα, προέκυψε ότι αυτά τα ζώα είχαν χαµηλότερο ποσοστό θνησιµότητας από τον απογαλακτισµό µέχρι την σφαγή, όταν εκτέθηκαν σε PRRS. Από την άλλη, φαίνεται πιο ξεκάθαρα ότι τα ζώα που επιλέγονται για χαµηλή ΥΚΤ έχουν πιο υγειές εντερικό περιβάλλον και ως εκ τούτου ανταποκρίνονται καλύτερα σε µικρές ή µεγάλες αλλαγές στο περιβάλλον.

Για εµάς, ως εταιρία αναπαραγωγής, πολύ σηµαντικό σηµείο είναι ότι η επιλογή για ζώα µε χαµηλή ΥΚΤ σηµαίνει ζώα µε καλύτερο µεταβολισµό, δηλαδή ζώα που χρησιµοποιούν λιγότερα θρεπτικά συστατικά για συντήρηση. Επίσης σηµαντικό είναι ότι η επιλογή για βελτίωση της ηµερήσιας κατανάλωσης τροφής, της ηµερήσιας αύξησης βάρους και του βάθους του ραχιαίου υποδόριου λίπους έχει τα ίδια αποτελέσµατα σαν να γίνεται επιλογή απευθείας για την µείωση της ΥΚΤ. Η εναπόθεση πρωτεΐνης έχει καλύτερη µετατρεψιµότητα από την εναπόθεση λίπους. Γι’ αυτό, ως εταιρία γενετικής βελτίωσης πρέπει προτεραιότητά µας να είναι η συνεχής αύξηση του ποσοστού άπαχου κρέατος των προϊόντων µε τα οποία προµηθεύουµε τους πελάτες µας. Όµως, ο ευρύτερος στόχος της βελτίωσης της Συνολικής Απόδοσης της Τροφής πρακτικά απαιτεί στρατηγική επιλογών τέτοια ώστε να µειώνεται η ΥΚΤ και παράλληλα να αυξάνεται το ποσοστό άπαχου κρέατος τόσο των αρσενικών όσο και των θηλυκών γραµµών.

Το TSI ή αλλιώς το TOPIGS Selection Index, εξετάζει όλες τις πιθανές απώλειες που µπορεί να αυξήσουν την Υπολειµµατική Καταναλωθείσα Τροφή, µετρώντας όλους τους παράγοντες εισροών ή εκροών. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, έχουµε τη δυνατότητα να προµηθεύουµε γενετικό υλικό βελτιωµένο σε όλες τις παραµέτρους και όχι απλά µε εξαιρετικές αποδόσεις σε ένα µόνο χαρακτηριστικό.

Η προσοχή µας είναι στραµµένη στη µεγάλη ζωτικότητα και ανθεκτικότητα των χοίρων και στη µείωση των κενών ηµερών των χοιροµητέρων. Σε συνδυασµό µε τα υψηλά ποσοστά γονιµότητας και τη βελτιωµένη ποιότητα των χοιριδίων, τις µειωµένες διατροφικές απαιτήσεις των χοιροµητέρων και την αυξηµένη οµοιοµορφία των παραγώγων στα παχυντήρια, οι συνεργάτες µας επιτυγχάνουν την καλύτερη Συνολική Απόδοση της Τροφής στις µονάδες τους που µεταφράζεται άµεσα σε µεγαλύτερα κέρδη. 

Δείτε το Μέρος 1 πατώντας εδώ
Share this:
Πηγή: