Ημ/νία: 11/02/2020

Ενημέρωση για εστία Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων στις Σέρρες

Ενημέρωση για εστία Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων στις Σέρρες

Από την Υποδιεύθυνση κτηνιατρικής Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και το Τμήμα υγείας των ζώων εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο:

Καρδίτσα, 07 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 2416/30867

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για εστία Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων στις Σέρρες.

Σας κοινοποιούμε τα υπ’ αριθμ. 321/12940/06-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Επιβεβαίωση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών», για ενημέρωσή σας.
Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στη χώρα μας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
Η ελληνική χοιροτροφία βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο, γι’ αυτό η ανάγκη τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από μέρους των χοιροτρόφων και των κυνηγών είναι επιτακτική.
Προσοχή:
- Απαγορεύεται η διατήρηση χοίρων (συμπεριλαμβανομένων των οικόσιτων) σε εκτροφές μη εγκεκριμένες από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.
- Οι αγριόχοιροι δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με τους εκτρεφόμενους χοίρους.
- Τα άγρια χοιρίδια να μη μεταφέρονται από τις δασικές εκτάσεις στις εκμεταλλεύσεις, ώστε να γίνουν εκτρεφόμενα.
- Τα θηράματα αγριόχοιρων να μην εισέρχονται στην εκμετάλλευση.
- Το ωμό κρέας, τα ζωικά υποπροϊόντα των σφαγείων και τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα να μη χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή για χοίρους ή άλλα είδη ζώων.

Αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές χοίρων:
1. Έλεγχος μετακινήσεων ζώων στις εκμεταλλεύσεις:
- Μετακίνηση μόνο χοίρων που φέρουν σήμανση και συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό
- Αυστηρός έλεγχος της εισόδου/εξόδου των ζώων στις εκμεταλλεύσεις. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επαφή με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή εν γένει η άμεση ή έμμεση επαφή με χοίρους εκτός της εκμετάλλευσης
- Ύπαρξη χώρου απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα. Απομόνωση των νεοεισαχθέντων ζώων για τουλάχιστον 15 ημέρες, ιδανικά 30 ημέρες.
- Απαγορεύεται η επαφή με κρέας, υποπροϊόντα ή οποιοδήποτε τμήμα θηράματος ή νεκρού αγριόχοιρου.
2. Ύπαρξη κατάλληλης περίφραξης χωρίς φθορές, που να εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων χοίρων και την έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης. Η είσοδος θα πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή και να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
3. Τήρηση βιβλίου επισκεπτών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:


4. Περιορισμός των επισκεπτών στο ελάχιστο δυνατό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην εκμετάλλευση πρέπει να εισέρχονται μόνο άτομα για τα οποία υπάρχει απόλυτη ανάγκη και μόνο αφού λάβουν τα μέτρα προφύλαξης που αναφέρονται στη συνέχεια.
5. Κατάλληλη ένδυση του προσωπικού και των επισκεπτών:
- Χρήση καθαρών ρούχων κατά την είσοδο, που να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη εκμετάλλευση και αλλαγή του ρουχισμού κατά την έξοδο από την εκμετάλλευση
- Χρήση ολόσωμων προστατευτικών φορμών πάνω από τα ρούχα και καθαρών ελαστικών μποτών με επιπλέον προστατευτικά καλύμματα.
- Ένδυση των επισκεπτών με ολόσωμο προστατευτικό ρουχισμό μιας χρήσης.
- Παροχή ρουχισμού και υποδημάτων στους επισκέπτες από την εκμετάλλευση.
6. Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από το προσωπικό και τους επισκέπτες και καθορισμός καθαρής και ακάθαρτης ζώνης (Danish entry).
7. Αποφυγή ανταλλαγής εξοπλισμού μεταξύ των εκμεταλλεύσεων και απολύμανση του πριν και μετά τη χρήση.
8. Δημιουργία χώρου φόρτωσης και εκφόρτωσης των ζώων εκτός της εκμετάλλευση. Τα οχήματα μεταφοράς ζώων δεν πρέπει να εισέρχονται στην εκμετάλλευση. Τα ζώα οδηγούνται στο χώρο φόρτωσης με όχημα που ανήκει στην εκμετάλλευση.
9. Δημιουργία εκτός της εκμετάλλευσης χώρου καθαρισμού, πλυσίματος και απολύμανσης των οχημάτων που εισέρχονται στην εκμετάλλευση. Προσοχή: Για να είναι ικανοποιητική η απολύμανση μεταξύ του πλυσίματος και της απολύμανσης πρέπει να μεσολαβεί ικανοποιητικό διάστημα στεγνώματος.
10. Είσοδος στην εκμετάλλευση μόνο των οχημάτων που ανήκουν στην εκμετάλλευση και πάντα μετά από καλό καθαρισμό, πλύσιμο και απολύμανση.
11. Καθαρισμός και απολύμανση της εκτροφής και των οχημάτων της:
- Καθαριότητα του προαύλιου χώρου, από χόρτα, στάσιμα νερά , άχρηστα αντικείμενα τα οποία προσελκύουν έντομα και τρωκτικά.
- Ύπαρξη και χρήση απολυμαντικής τάφρου ή ιδανικά απολυμαντικού σταθμού στην είσοδο της εκμετάλλευσης και στην είσοδο των σταυλικών εγκαταστάσεων που διαβιούν οι χοίροι.
- Καθαρισμός και απολύμανση οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων πριν και μετά τη χρήση.
- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων.
- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των σκευών και των εργαλείων.
 - Σωστή επιλογή απολυμαντικών και τήρηση της σωστής διαδικασία απολύμανσης.
- Σωστή συλλογή και επεξεργασία και απομάκρυνση των αποβλήτων και των ζωικών υποπροϊόντων.
12. Απαγορεύεται το τάισμα των ζώων με απορρίμματα που περιέχουν ανεπεξέργαστα μολυσμένα κρέας χοίρου ή προϊόντων χοίρειου κρέατος.
13. Δημιουργία ειδικού χώρου σίτισης του προσωπικού, στο οποίο θα εισέρχονται και εξέρχονται αλλάζοντας ρούχα.
14. Αποθήκευση των φαρμάκων και εμβολίων χωριστά από τα τρόφιμα του προσωπικού.
15. Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων.
- Συχνή χρήση εντομοκτόνων και εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των εντόμων.
- Τοποθέτηση σητών στα παράθυρα.
- Τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα.
- Προστασία του χώρου αποθήκευσης των ζωοτροφών και του υλικού που χρησιμοποιείται για τη κατάκλιση των ζώων .
16. Σύνταξη προγράμματος ενημέρωσης για όλους τους εργαζόμενους στην εκμετάλλευση, με έμφαση στην αναγνώριση των συμπτωμάτων της νόσου και στα μέτρα βιοασφάλειας που οφείλουν να εφαρμόζουν.
17. Προμήθειας ζωοτροφών μόνο από αξιόπιστες πηγές, οι οποίες πρέπει να προέρχονται από περιοχές απαλλαγμένες από τη νόσο της Αφρικανικής Πανώλης.
«Η χρήση χόρτου και καρπών που προέρχονται από περιοχές με επιβεβαιωμένες εστίες Αφρικανικής Πανώλους, στη διατροφή των χοίρων, δέον να επιτρέπετε μόνο μετά από επεξεργασία ώστε να αδρανοποιηθεί ο ιός ή μετά από αποθήκευσή της για τουλάχιστον 30 ημέρες» (European Commision SANTE/7113/2015).

Η Αφρικανική Πανώλη των χοίρων είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης. Σε περίπτωση υποψίας του νοσήματος ενημερώστε άμεσα την Υπηρεσία μας.

Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 τ. Α).
Επίσης σύμφωνα με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ 95 τ. Α’), «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», άρθρο 285, «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών», § 1α. « Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα»
Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Ε.Π.
Η Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης
Σεβαστή Ι. Ασλανίδου
Κτηνίατρος

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το δελτίο.
 
Share this:
Πηγή: