Ημ/νία: 15/11/2017

Επιστολή - Αναφορά προς την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ)

Επιστολή - Αναφορά προς την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ)

H Νέα Ομοσπονδία Χοιροστροφικών Συλλόγων Ελλάδος , με επιστολή που επιδόθηκε εξώδικα στην ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ) , εξεφρασε τους προβληματισμούς της για την επιλογή της σωστής στρατηγικής για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του κλάδου της κτηνοτροφίας. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Παρακάτω ακολουθεί η επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ
Της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία « ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» , που εδρεύει στη Λάρισα , οδός Ηπιόνης αρ. 10 , Α.Φ.Μ. 997423530 και εκπροσωπείται νόμιμα .
 
ΠΡΟΣ
Την Οργάνωση με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ»  (ΕΔΟΚ  ) , που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα .
( Δια του Δ.Σ. αυτής )
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
Στον κ.κ.  Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.
 
Λάρισα  08-09-2017
Κύριοι,
   Μετά από ώριμη σκέψη και  έντονο προβληματισμό μας,  αποφασίσαμε να  σας αποστείλουμε την επιστολή αυτή ( κοινοποιούμενη τούτη και στον αρμόδιο Υπουργό προς γνώση του ) , διότι με το ολοένα και δυσμενέστερο διαμορφούμενο  περιβάλλον λειτουργίας της ζωικής παραγωγής στη χώρα μας, απαιτείται εντονότερος συντονισμός και στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, από τον μεμονωμένο εκτροφέα μέχρι τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος ή το σφαγείο, ώστε να αναπτυχθούν συνεργατικές δράσεις που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και θα διασφαλίσουν την επιλογή της σωστής στρατηγικής για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του κλάδου της κτηνοτροφίας . Στην παρούσα λοιπόν χρονική συγκυρία , μετά από την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και την ολοένα και μεγαλύτερη διόγκωση των προβλημάτων του κτηνοτροφικού τομέα της χώρας μας , απαιτείται μία  αντιπροσωπευτική του κρέατος , ισχυρή και  δυναμική Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση, με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά οφέλη και στήριξη σε όλους τους κλάδους που ασχολούνται με το κρέας , έτσι ώστε να συμβάλλει  στην ανάταση της ελληνικής κτηνοτροφίας, που σήμερα τόσο πολύ δοκιμάζεται, αλλά και στη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και των προϊόντων της .
Ως εκ τούτου παραθέτουμε τα κάτωθι και ειδικότερα :
Η Ομοσπονδία Μας ιδρύθηκε με την αναγνώριση του καταστατικού της , δυνάμει της υπ’ αριθ. 318/2012 Διάταξης του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία Σωματείων , που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Λάρισας με αριθμό 318/2012. Για την ίδρυσή της συνέπραξαν επτά Πρωτοβάθμιες οργανώσεις και πιο συγκεκριμένα : 1) Ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Κτηνοτρόφων , 2) Ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Β.Ελλάδος , 3) ο Σύλλογος Χοιροτρόφων Αιτωλοακαρνανίας, 4) ο Σύλλογος Χοιροτρόφων Ν. Σερρών , 5) Ο Σύλλογος Χοιροτρόφων Ξάνθης –Ροδόπης-Έβρου , 6) Η Ένωση Παραγωγών Χοιρινού Κρέατος Πιερίας και τέλος 7) Ο Σύλλογος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σκοπός της Ομοσπονδίας μας  είναι: α)  Να προάγει την συμμετοχικότητα των μελών του ,β) Να ενημερώνει και να μεταφέρει τεχνογνωσία, γ) Να αναδεικνύει θέματα που απασχολούν τον κλάδο και δ) Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να αποκτήσει ο κλάδος την δυναμική που του αναλογεί στον πρωτογενή τομέα.
Ως συνάγεται λοιπόν από τα ανωτέρω  η  «Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας» εκπροσωπεί το 75-80% της χοιροτροφικής παραγωγής της χώρας  και ως εκ τούτου αποτελεί από τις αξιολογότερες μονάδες αντιπροσώπευσης στην παραγωγή κρέατος .
 Η ΕΔΟΚ αναγνωρίστηκε  με την ΥΑ 1025/67508/22-05-2014 ( ΦΕΚ 1407/Β/3-06-2014 )του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ,  σύμφωνα με  τις διατάξεις του  Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας», όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 του ν. 4015/2011,την υπ΄ αριθ. 336178/2000  Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας : «Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 334606/ΦΕΚ Β/Αριθ. Φύλλου 90/31.1.2001,τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Καν (ΕΕ) 1308/2013 )  .  Σύμφωνα λοιπόν με την ως άνω  Υπουργική απόφαση αναγνώρισης  ισχύουν τα εξής:
1. Αναγνωρίζουμε ως Εθνική την συσταθείσα σε εθνικό επίπεδο Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με έδρα το Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, το καταστατικό της οποίας καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αριθμ. 1811/30−05−2013
2. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος αναγνωρίζεται για τις δραστηριότητες για τις οποίες τα μέλη της συγκεντρώνουν βαθμό αντιπροσωπευτικότητας μεγαλύτερο από το δύο τρίτα (2/3), ως εξής:
α. Την παραγωγή πρώτης ύλης, β. Τη μεταποίηση πρώτης ύλης, γ. Την εμπορία πρώτης ύλης , δ. Την εμπορία τελικού προϊόντος.
Περαιτέρω ορίζεται :
Είναι δυνατή η είσοδος νέων μελών στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος σύμφωνα με την παράγραφο στ΄ του άρθρου 2 της απόφασης υπ’ αριθμ. 336178/2000 (ΦΕΚ Β΄ 421).
Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210) και με τα άρθρα 4 και 7 της υπ’ αριθμ. 336178/2000 απόφασής, καθώς και αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 της ίδιας απόφασης, ορίζεται η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δια του τμήματος Αξιοποίησης Κρέατος, Προϊόντων Κρέατος και Λοιπών Κτηνοτροφικών Προϊόντων.
3. Η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 336178/2000 απόφασης μας, γίνεται με απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας Αρχής.
Κατά της απόφασης αυτής του Γενικού Γραμματέα μπορεί να προσφύγει η Εθνική Διεπαγγελματική Κρέατος ενώπιον του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου το θέμα επιβολής της κύρωσης κρίνεται οριστικά.
4. Η αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος τίθεται σε ισχύ με την εγγραφή της στο Μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α΄ 210) και μετά τη δημοσίευση της απόφασης αναγνώρισης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Δηλαδή η ΕΔΟΚ αναγνωρίστηκε ως Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος , διότι κρίθηκε ( το έτος 2014 ) , ότι  οι δραστηριότητες των μελών που την αντιπροσωπεύουν , συγκεντρώνουν βαθμό αντιπροσωπευτικότητας μεγαλύτερο από το δύο τρίτα (2/3) , στους τομείς που ορίζονται παραπάνω .
Σήμερα με το άρθρο 34 του ν. 4384/2016 ( ΦΕΚ Α 78/26-04-2016) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις , ορίζεται :
Άρθρο 34
Διεπαγγελματικές οργανώσεις
1. Διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ανά τομέα αγροτικών προϊόντων και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή των προϊόντων αυτών.
2. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις συγκροτούνται, λειτουργούν και αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του.
3. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναγνωρίζονται και ελέγχονται από τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου, ανάλογα με τον τομέα αγροτικών προϊόντων που τις αφορούν.
4. Μόνο μία (1) διεπαγγελματική οργάνωση αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο για κάθε προϊόν ή κοινή ομάδα προϊόντων.
5. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού και των ειδικότερων στόχων τους, συνεργάζονται κατά περίπτωση με άλλους φορείς, όπως είναι ιδίως οι αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας του άρθρου 35 και οι ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ του άρθρου 38.
Δηλαδή , ως συνάγεται από τα ανωτέρω ο νομοθέτης ορίζει διαφορετικά το πλαίσιο αντιπροσώπευσης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων  και εστιάζει πλέον σε αντιπροσώπευση που συνδέεται με την παραγωγή των προϊόντων και στην περίπτωσή μας στην παραγωγή του κρέατος  .
Ακολούθως ο ίδιος ως άνω νόμος στο άρθρο 49 αυτού ορίζει ότι όσες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις υφίστατο και λειτουργούν , παραμένουν σε λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου αυτού .
 Δηλαδή η ΕΔΟΚ για την σύννομη συνέχιση της λειτουργίας της οφείλει να εξετάσει το πλαίσιο λειτουργίας της σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 34 του ανωτέρω νόμου . Ασφαλιστική δικλείδα καθίσταται  ο έλεγχος από την ΕΔΟΚ του γεγονότος της αντιπροσώπευσης  των μελών της ,  τα οποία πρέπει να αντικατοπτρίζουν  τα 2/3 στους τομείς που ορίζονται  στην  Υ.Α. της ίδρυσής της και σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 34  να αντιπροσωπεύουν τα 2/3 στον τομέα της παραγωγής του κρέατος ειδικότερα.  
Η ΕΔΟΚ  , από την ίδρυση και αναγνώρισή της μέχρι και σήμερα , έχει ως μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. α του Καταστατικό της ,  τον  ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), την ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών), την ΠΟΚΚ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών) , τον ΣΕΒΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος) και  την  Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) ιδρύθηκε το 2008 και αποτελούσε όντως μεγάλη εθνικής εμβέλειας κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα. Σήμερα έχουν ιδρυθεί και άλλες πανελλαδικής εμβέλειας  ενώσεις ( ιδέ  Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων Ελλάδος -ΠΕΚ ) , που αντιπροσωπεύουν την κτηνοτροφική οργάνωση της χώρας σε εθνικό επίπεδο  . Με δεδομένο δε ότι ο ΣΕΚ  αυτήν την στιγμή αντιπροσωπεύει , σε μεγαλύτερο βαθμό ,  γαλακτοφόρο ζωικό βασίλειο και ουχί κρεατοπαραγωγικό , καθίσταται σαφές ότι δεν αντιπροσωπεύει  φορείς και σωματεία που αντιστοιχούν στα 2/3 στον τομέα της παραγωγής κρέατος .
Η Πανελλήνια Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος ιδρύθηκε το 1975  και τα μέλη της διακινούν εισαγόμενες  ποσότητες  κρέατος . Δηλαδή αποτελεί Ένωση που ασχολείται με την εμπορία αποκλειστικά και δη ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ , οπότε τα μέλη της δεν έχουν ουδεμία αντιπροσώπευση στην παραγωγή , αλλά ούτε στην διακίνηση εγχώριου κρέατος .
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημα τη διασφάλιση των συμφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων μελών της  , που ασχολούνται με την μεταποίηση και εμπορία  στον τομέα του κρέατος και των προϊόντων αυτού, εισαγόμενου ή εγχώριου  . Εκτός του γεγονότος της υπάρξεως και άλλων ,  εθνικής εμβέλειας οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τους μεταποιητές του κρέατος και των προϊόντων αυτού ,  τα μέλη του  ως άνω Συνδέσμου  δεν  ασχολούνται με την παραγωγή του κρέατος , παρά μόνο με την μεταποίηση και επεξεργασία τόσο εισαγόμενου , όσο και εγχώριου κρέατος , οπότε και δεν αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της παραγωγής  κρέατος .
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών – Π.Ο.Κ.Κ. ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση . Τα μέλη της είναι  επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λιανική εμπορία κρέατος  . Ελάχιστα μέλη της ως άνω Ομοσπονδίας ασχολούνται με την παραγωγή κρέατος , παρά μόνο με την λιανική εμπορία αυτού , οπότε τα μέλη της αντιπροσωπεύουν μόνο την εμπορία τούτου .
Με τη μορφή ομοσπονδίας αμιγώς συνεταιριστικού χαρακτήρα οργανώσεων και των ενώσεών τους θα λειτουργεί η "Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ", το καταστατικό της οποίας κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο όπως διαμορφώθηκε από την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 26ης Σεπτεμβρίου 2016. Συγκεκριμένα, θα έχει την μορφή Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων αυτών. Επίσης, θα συμμετέχει και θα εκπροσωπεί τα μέλη της στις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι οποίες συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4384/2016 και τις διατάξεις της Ενωσιακής νομοθεσίας . Ήτοι η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ  θα συμμετέχει σε Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που θα ιδρυθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου . Αντιπροσωπεύοντας δε όλη την Αγροτική εν γένει παραγωγή , σαφώς και τα μέλη της δεν θα αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της παραγωγής κρέατος .
Συμπερασματικά :
Ως συνάγεται εκ των ανωτέρω εκτεθέντων η ΕΔΟΚ , με την σημερινή μορφή και με τα σημερινά    τέσσερα μέλη ( μη συμπεριλαμβανομένης της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ) , όπως αυτά εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής , το όργανο δηλαδή διοίκησης και λήψεως αποφάσεων της  , δεν αντιπροσωπεύει επ’ ουδενί τα 2/3 της παραγωγής του κρέατος . Οπότε δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των έσω τα προβλήματα της  κρεατοπαραγωγικής ελληνικής κτηνοτροφίας και να σταθεί αρωγός σε προσπάθεια επίλυσης των υφισταμένων προβλημάτων και  δραστικών αποφάσεων  ανάκαμψής της . Πρόσφατο παράδειγμα στρεβλούς προσέγγισης των προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας ήταν η ανεπιτυχής προσπάθεια είσπραξης  εισφοράς από τους παραγωγούς – κτηνοτρόφους  υπέρ της Οργάνωσης με βάση το βάρος του σφάγιου ανά είδος αγροτικού ζώου, που επιβάλλεται επί όλων των ειδών κρεάτων(αιγοπρόβειου, βοοειδών, χοιρινών και πουλερικών) τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως αυτή θεσμοθετήθηκε με την ΥΑ Αριθ. 866/56554 (ΦΕΚ/943/Β/2.05.2015) , που κήρυξε δεσμευτική την Διεπαγγελματική Συμφωνία αριθ. 467/11−3−2015 της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος.  Εισφορά η οποία  αποφασίστηκε από  το Δ.Σ. της ΕΔΟΚ  , χωρίς την πλήρη ενημέρωση για την επιβολή της και την  τυχόν  ανάγκη επιβολής της προς όφελος του έλληνα κτηνοτρόφου  , των εμπλεκομένων φορέων και πρωτίστως του έλληνα κτηνοτρόφου. Αποτέλεσμα η εισφορά αυτή , για την οποία δεν υπήρχε ουδεμία σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση από Οργάνωση , να αποτελέσει «αιτία πολέμου» και έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ της ΕΔΟΚ και του ίδιου του έλληνα κτηνοτρόφου , του οποίου τα συμφέροντα κλήθηκε να προστατεύσει και να αναδείξει . Για να μην προεκταθούμε για τον τρόπο που η Οργάνωση απαιτεί από παραγωγούς την καταβολή της εισφοράς αυτής με τρόπο επιτακτικό και αγενέστατο,  αντί  να προσπαθήσει  η Οργάνωση να εξηγήσει τις τυχόν προσπάθειες που γίνονται υπέρ τους  και στον τρόπο που σκοπεύει να  αντιμετωπίσει τα προβλήματα τους . Αυτό και μόνο το γεγονός αποδεικνύει ότι πλέον στην ΕΔΟΚ δεν υφίσταται η αναγκαία εκπροσώπηση μελών των παραγωγών κρέατος , τα οποία μέλη , γνώστες εκ των έσω των προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας θα αποφάσιζαν για τις δράσεις που έπρεπε να γίνουν και εφόσον απαιτούνταν εισφορά θα ενημέρωναν πρωτίστως τον έλληνα κτηνοτρόφο , παρουσιάζοντας παράλληλα το πλάνο των ενεργειών που θα πραγματοποιούσαν προς επίλυση των προβλημάτων του και της ανάτασης του κλάδου της κτηνοτροφίας .
Καθίσταται λοιπόν επιτακτικό το γεγονός της εισδοχής νέων μελών στην ΕΔΟΚ , που θα αντιπροσωπεύουν αμιγώς τους παραγωγούς κρέατος  ,  έτσι  ώστε να πραγματοποιηθεί το πνεύμα και το γράμμα του πρόσφατου νόμου , ήτοι του άρθρου 34 του ν. 4384/2016 , δηλαδή τα μέλη της ΕΔΟΚ να αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της Εθνικής Παραγωγής Κρέατος . Τα νέα μέλη αυτά , για την εισδοχή των οποίων προβλέπει τόσο το Καταστατικό της ΕΔΟΚ ( άρθρο 7 α αυτού ) , όσο και η ΥΑ (παράγραφος στ΄ του άρθρου 2 της απόφασης υπ’ αριθμ. 336178/2000 (ΦΕΚ Β΄ 421) , επιβάλλεται να έχουν αποφασιστική γνώμη , ως μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΟΚ , που και αυτό είναι εφικτό με την τροποποίηση του Καταστατικού της Οργάνωσης , γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η επίλυση των προβλημάτων και η ανάπτυξη δράσεων . Οπότε πιστεύουμε  ότι  επιβάλλεται από εσάς  να προχωρήσετε στην σύγκληση της Γ.Σ. της Οργάνωσης ενημερώνοντας και προσκαλώντας μέλλοντα μέλη που αντιπροσωπεύουν την πανελλήνια  παραγωγή κρέατος , μεταξύ αυτών και εμάς , για την λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού της Οργάνωσης , αύξησης των μελών του Δ.Σ.  και της εισδοχής νέων μελών , με δικαίωμα απόφασης και συμμετοχής στο Δ.Σ. της Οργάνωσης .
Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΔΟΚ , με τα μέλη που την απαρτίζουν , που όπως εξηγήσαμε παραπάνω δεν αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της εθνικής παραγωγής κρέατος , αλλά ούτε της εμπορίας και μεταποίησης ,   κινδυνεύει να της επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 336178/2000 Υπουργικής  Απόφασης  και τίθεται εν αμφιβόλω ο χαρακτηρισμός της ως Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης .
Όλα τα παραπάνω εκπορεύονται , όχι από ίδιο συμφέρον των μελών της Ομοσπονδίας μας , αλλά εξαιτίας της  όλο και μεγαλύτερης συρρίκνωσης της ελληνικής κτηνοτροφίας , οπότε και περιμένουμε τις αποφάσεις σας .
 
Μετά τιμής,
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Ιωάννης Μπούρας
 
 
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τους καθ’ ων απευθύνεται , αντιγράφοντας τούτη ολόκληρη  επί του επιδοτηρίου του .
Λάρισα 08-09-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
καλούσας Ομοσπονδίας 
 
Share this:
Πηγή: