Ημ/νία: 14/12/2020

Ετήσια απογραφή 2020

Ετήσια απογραφή 2020

Η Δ/νση προστασίας ζώων φαρμάκων και κτηνιατρικών εφαρμογών του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων επέστειλε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

Απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί
(α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή,
(β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και ενεργοποιούνται από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/ χοιροτρόφου στιςυπηρεσίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, αλλά και για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, λόγω της πανδημίας COVID-19, συνιστάται η χρήση των σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. για την δήλωση της ετήσιας απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου.
Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων, γίνεται:
(α) Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία.
(β) Ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:
(α) Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.
(β) Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του).
(γ) Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Τέλος, ενημερώνουμε τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ότι:
(α) Κατά τα λοιπά, ειδικά για τα αιγοπρόβατα, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω (δ) σχετικό.
(β) Η ψηφιακή υπηρεσία και το Ο.Π.Σ.Κ. διασυνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται, στην καρτέλα δε των απογραφών της κάθε εκμετάλλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των απογραφών που υποβάλλονται ψηφιακά και αυτών που κοινοποιούνται δια της φυσικής παρουσίας των κατόχων και καταχωρούνται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών.
(γ) Όσον αφορά στον τομέα των χοίρων και στα πλαίσια της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η ενημέρωση- επικαιροποίηση του μητρώου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θυγατρικών πληροφοριών για την καθεμία από αυτές, έτσι όπως αποτυπώνονται στο Ο.Π.Σ.Κ. (π.χ. χαρακτηρισμός των οικόσιτων με την επιλογή του σχετικού check box, διακοπή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, ενημέρωση απογραφών, ενημέρωση ατομικού μητρώου γεννητόρων, ενημέρωση κινήσεων ζωικού κεφαλαίου, κτλ).

Διαβάστε πατώντας εδώ το ενημερωτικό που απέστειλε η Δ/νση προστασίας ζώων φαρμάκων και κτηνιατρικών εφαρμογών του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων  
Share this:
Πηγή: