στρατηγική Farm to Fork, η Επιτροπή πρότεινε τη μεγαλύτ..." /> στρατηγική Farm to Fork, η Επιτροπή πρότεινε τη μεγαλύτ..." />
Ημ/νία: 19/02/2024

Η ΕΕ προτείνει νέους κανόνες για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων στις μεταφορές

Η ΕΕ προτείνει νέους κανόνες για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων στις μεταφορές

Όπως ανακοινώθηκε από τη στρατηγική Farm to Fork, η Επιτροπή πρότεινε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά των τελευταίων 20 ετών. Οι νέοι κανόνες αντικατοπτρίζουν τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και γνώσεις καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι χρόνοι ταξιδιού θα μειωθούν και κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται για περιόδους ανάπαυσης, σίτισης και ποτίσματος. Ειδικοί κανόνες θα ισχύουν για τα ζώα προς σφαγή και για τα ευάλωτα ζώα, όπως τα μη απογαλακτισμένα μοσχάρια και τα έγκυα ζώα.

Τα δικαιώματα για την εξασφάλιση ελάχιστου χώρου για τα διάφορα ζώα θα αυξηθούν και θα προσαρμοστούν σε κάθε είδος.

Οι μεταφορές σε ακραίες θερμοκρασίες θα υπόκεινται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της μεταφοράς αποκλειστικά στη νύχτα όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς. Επιπλέον, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 0°C, τα οδικά οχήματα πρέπει να καλύπτονται και να ελέγχεται η κυκλοφορία του αέρα στο θάλαμο των ζώων, προκειμένου να προστατεύονται τα ζώα από την έκθεση σε ανεμοθώρακα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εάν οι θερμοκρασίες πέσει κάτω από τους -5°C, μαζί με τα προαναφερθέντα μέτρα, η διάρκεια του ταξιδιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες.

Οι κανόνες για τις εξαγωγές ζώντων ζώων από την Ένωση θα γίνουν αυστηρότεροι, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων ελέγχων σε τρίτες χώρες ώστε να πληρούνται ισοδύναμα πρότυπα με εκείνα της ΕΕ.

Θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία για τη διευκόλυνση της επιβολής των κανόνων μεταφοράς (π.χ. εντοπισμός θέσης οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, κεντρική βάση δεδομένων).

Οι δύο νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Όσον αφορά την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, η EFSA θα ξεκινήσει την επιστημονική αξιολόγησή της με βάση το αίτημα της Επιτροπής και θα εκδώσει την επιστημονική της γνώμη έως τον Μάρτιο του 2025.


 
Share this:
Πηγή: