Ημ/νία: 06/04/2023

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Το ΥΠΑΑΤ εξέδωσε την 1η Τροποποίση της με αριθμ. 217/46152/14-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).

Σύμφωνα με αυτή αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση της παραγράφου 5.1, περίπτωση α ως εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2. Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 02/03/2023 και λήγει την 27/04/2023. Oι υποψήφιοι δύναται να αιτηθούν την απόοριστικοποίηση των αιτήσεών τους έως την 25/04/2023.

2. Την τροποποίηση της παραγράφου 1.7 ως εξής:
Η στήριξη παρέχεται στο δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 10 της παρούσας.

3. Την τροποποίηση της παραγράφου 5.1, περίπτωση β ως εξής:
Οι δυνητικοί δικαιούχοι, μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης δύνανται να τη διορθώσουν από προφανή λάθη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.3.

Δείτε όλες τις τροποποιήσεις πατώντας εδω.

 
Share this:
Πηγή: