Ημ/νία: 31/05/2019

Πώς να αποτρέψετε την είσοδο του ιού της ΑΠΧ στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

Πώς να αποτρέψετε την είσοδο του ιού της ΑΠΧ στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις


Πώς να αποτρέψετε την είσοδο του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις
Η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ) σιγά-σιγά μετακινείται προς τη δυτική Ευρώπη, προσβάλλοντας ως επί το πλείστον πληθυσμούς αγριόχοιρων. Φαίνεται ότι ο ιός δεν μετακινείται γρήγορα σε μεγάλες αποστάσεις. 
Ποια είναι τα πρακτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισόδου ASF σε μια εκμετάλλευση χοίρων;

1. Φυσική απομόνωση του κοπαδιού
Όπου είναι δυνατόν, ανάλογα με το σύστημα εκτροφής χοίρων, η απομόνωση μιας εκμετάλλευσης μπορεί να επιτευχθεί με τη διατήρηση επαρκών αποστάσεων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων, με πλήρη περίφραξη της εκτροφής και το κλείσιμο της εισόδου της εκμετάλλευσης.
Κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φορά συγκεκριμένα ρούχα και υποδήματα που θα του διατίθενται από την εκτροφή και θα παραμένουν σε αυτήν μετά τη χρήση. 

2. Εισαγωγή νέων χοίρων στην εκτροφή
Μόνο χοίροι από αξιόπιστες και πιστοποιημένες πηγές πρέπει να εισάγονται στην εκτροφή.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαχείριση της μεταφοράς των ζώων και στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων και της περιοχής φορτοεκφόρτωσης.
Ο αριθμός των προμηθευτών ζώων αντικατάστασης πρέπει να είναι περιορισμένος. Η κατάσταση υγείας των ζώων αντικατάστασης πρέπει να αξιολογείται πριν από την αγορά τους.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας, η κλινική παρακολούθηση των ζώων θα πρέπει να συνδυάζεται με ορολογική και ιολογική παρακολούθηση, κατά περίπτωση.
Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς χοιροειδών, πρέπει να δίνεται προσοχή στην καρότσα και την καμπίνα του φορτηγού και στη ράμπα φόρτωσης.

3. Διάθεση των πτωμάτων
Τα οχήματα που συλλέγουν νεκρά ζώα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη μετάδοση της νόσου. Αυτά τα οχήματα δεν πρέπει να εισέρχονται στο αγρόκτημα και τα πτώματα των χοίρων θα πρέπει να συλλέγονται εκτός του φράχτη ή των εγκαταστάσεων. Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας των εκτροφών και να μην εισέρχονται στην εκμετάλλευση.
Τα σφάγια των κατοικίδιων χοίρων και αγριόχοιρων που βρέθηκαν νεκρά στις μολυσμένες περιοχές θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις για παρουσία του ιού της ΑΠΧ. Τα πτώματα και τα απορριπτόμενα μέρη από τα σφάγια  των χοίρων θα πρέπει να καταστρέφονται με αποτέφρωση ή να θάβονται. Κανένα κομμάτι ή προϊόν κρέατος αγριόχοιρου δεν θα πρέπει να εισέρχεται στην εκμετάλλευση.

4. Οχήματα, ρουχισμός και υποδήματα
Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αμέσως μετά από κάθε μεταφορά και, εάν είναι απαραίτητο, πριν από οποιαδήποτε νέα φόρτωση των ζώων χρησιμοποιώντας απολυμαντικά.
Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων πρέπει να δίνεται προσοχή στην καρότσα του φορτηγού, στη ράμπα φόρτωσης, στον εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τους χοίρους, στην καμπίνα του οδηγού και στα προστατευτικά ρούχα / μπότες που χρησιμοποιούνται κατά την εκφόρτωση.
Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας των εκτροφών όταν χειρίζονται τα ζώα και, κατά κανόνα, δεν πρέπει να εισέρχονται σε εκμεταλλεύσεις χοίρων.

5. Εργάτες και επισκέπτες
Οι άνθρωποι που εισέρχονται στην εκτροφή, συμπεριλαμβανομένων των εκτροφέων και των εργαζομένων, δεν θα πρέπει να έχουν έρθει πρόσφατα σε επαφή με άλλους χοίρους.
Κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φορά συγκεκριμένα ρούχα και υποδήματα που θα του διατίθενται από την εκτροφή και θα παραμένουν σε αυτήν μετά τη χρήση.

6. Απόβλητα
Οι εμπορικές εκμεταλλεύσεις χοίρων θα πρέπει να διαθέτουν λεκάνες απορροής, οι οποίες επιτρέπουν τη διαχείριση της κοπριάς με απολυμαντικά. Όπου είναι απαραίτητο, η διασπορά των χοίρειων λυμμάτων στις γεωργικές εκτάσεις θα πρέπει να αποφεύγεται, δεδομένου ότι ο ιός μπορεί να διατηρηθεί στο περιβάλλον μολύνοντας τους αγριόχοιρους και τους χοίρους ελεύθερης βοσκής.

7. Γενετικό υλικό
Για να διασφαλιστεί ότι το σπέρμα είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ΑΠΧ, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE).

8. Μείωση της άμεσης επαφής χοίρου με χοίρο
Η κύρια οδός μετάδοσης της ΑΠΧ είναι η άμεση επαφή μεταξύ μολυσμένων και ευαίσθητων χοίρων. Ως εκ τούτου, σε περιοχές κινδύνου είναι απαραίτητο να ληφθούν ειδικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισαγωγής της νόσου στην εκτροφή με άμεση επαφή, ιδίως από άγριους χοίρους.Photo by Christopher Carson on Unsplash
Share this:
Πηγή: