Ημ/νία: 13/12/2018

Σήμανση χοιροειδών

Σήμανση χοιροειδών

Έγγραφο σχετικά με τη σήμανση χοιροειδών απέστειλε η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το κείμενο έχει ως ακολούθως:

Λάρισα 12/12/2018

ΘΕΜΑ: «Σήμανση των χοιροειδών».
ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθμ. 297286/24-08-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 
      Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, άρθρο 6, τα χοιροειδή που γεννιούνται σε μία εκμετάλλευση σημαίνονται μέχρι την ηλικία των τριών μηνών και οπωσδήποτε πριν από κάθε μετακίνηση εκτός αυτής, ως εξής:
Στα χοιροειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή τοποθετούνται δύο (2) ενώτια ατομικής αναγνώρισης (ένα σε κάθε αυτί), τα οποία φέρουν τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης γέννησης και τον ατομικό αριθμό αναγνώρισης του χοιροειδούς (ενώτια τύπου 1).
Τα χοιροειδή πάχυνσης σημαίνονται είτε με διάστιξη (τατουάζ) είτε με ενώτια, τα οποία φέρουν τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης γέννησης. Στα χοιροειδή πάχυνσης τοποθετείται μόνο ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί του ζώου (ενώτια τύπου 2).
Τα χοιροειδή που αποστέλλονται στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη και προορίζονται για πάχυνση, αναπαραγωγή ή σφαγή, διατηρούν την αρχική τους σήμανσης.
Τα χοιροειδή που εισάγονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για πάχυνση και για αναπαραγωγή σημαίνονται εντός τριάντα (30) ημερών από την άφιξή τους στην εκμετάλλευση προορισμού. Η αρχική σήμανση της τρίτης χώρας διατηρείται.Απαγορεύεται η αφαίρεση των αρχικών ενωτίων του χοιροειδούς και η αντικατάστασής τους από ενώτια της νέας εκμετάλλευσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της δερματοστιξίας.
Όταν ένα μέσο αναγνώρισης έχει γίνει δυσανάγνωστο ή έχει χαθεί, αντικαθίσταται το ταχύτερο δυνατό από ένα άλλο με τον ίδιο κωδικό αριθμό.
Η σήμανση των χοιροειδών γίνεται με ευθύνη του κατόχου και με δική του δαπάνη.
Σας γνωρίζουμε ότι από 1 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις εκμεταλλεύσεις και στα σφαγεία, για την τήρηση των ανωτέρω. Επίσης δεν θα επιτρέπεται η σφαγή χοιροειδών  που σημαίνονται ελλιπώς.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 23, του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 32 τ. Α΄), «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
  
 
                                                                                                                                   Μ.Ε.Π.
 
                                                                                                                 Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 
                                                                                                                ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΝΙΚΑ - ΣΚΟΥΦΑ

Δείτε το έγγραφο πατώντας εδώ
Share this:
Πηγή: