Ημ/νία: 04/10/2019

Συγκρότηση Εθνικής Οµάδας Ειδικών για την ΑΠΧ

Συγκρότηση Εθνικής Οµάδας Ειδικών για την ΑΠΧ

Ο Υπουργός και η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων αποφάσισαν τη συγκρότιση Εθνικής Οµάδας Ειδικών για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων.

Η Εθνική Οµάδα Ειδικών στελεχώνεται από τα εξής άτοµα:
1. Αλεξανδρόπουλο Θωµά, Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης και Κτηνιατρικής, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού,
2. Κρήτα Σπυρίδων, Καθηγητή Μικροβιολογίας και Λοιµωδών Νοσηµάτων, Τµήµα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Α.Π.Θ. ως επιδηµιολόγος µε αναπληρωτή του τον Παπατσίρο Βασίλειο, Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας, Τµήµα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
3. Αγιαννιωτάκη Ειρήνη, Κτηνίατρο του Τµήµατος Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ως ιολόγος,
4. ∆ηλέ Χρυσούλα, Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενείας,
5. Κορού Λασκαρίνα-Μαρία, Προϊσταµένη του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενείας,
6. Κόµητα Γεώργιο, Κτηνίατρο του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενείας,
7. Χονδροκούκη Ελένη, Προϊσταµένη του Τµήµατος Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού,Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς,
8. Χατζηνίκο Ευάγγελο, ∆ασολόγο-MSc Βιοοικολόγο Επιστηµονικό Συνεργάτη της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον Αναστάσιο Ξένο Τεχνολόγο ∆ασοπονίας, Επιστηµονικό Συνεργάτη της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας,
9. Χρονάκη Μαριάννα, του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων, Κλάδου ∆Ε03 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ως ∆ιοικητικό Προσωπικό. 

Η Εθνική Οµάδα Ειδικών, σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας της ΑΠΧ, κινητοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και αναφέρεται σε αυτό. Η αρµοδιότητά της καλύπτει την Ελληνική επικράτεια. Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της οµάδας είναι:
• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στη διατήρηση της ετοιµότητας σχετικά µε την ΑΠΧ.
• Συµβουλεύει και βοηθά στην επεξεργασία και κατάρτιση του σχεδίου επείγουσας επέµβασης.
• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ασκήσεων προσοµοίωσης.
i. Σε περίπτωση υπόνοιας εµφάνισης της ΑΠΧ:
• Αξιολογεί, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, την κλινική εικόνα και την επιδηµιολογική κατάσταση.
• Παρέχει συµβουλές σχετικά µε τη συλλογή δειγµάτων και τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διάγνωση της ΑΠΧ, καθώς και σχετικά µε τις πρόσθετες ενέργειες και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.
ii. Σε περίπτωση εµφάνισης της ΑΠΧ:
• Προβαίνει, τουλάχιστον στην περίπτωση πρωτογενούς εστίας, σε αξιολόγηση της κλινικής εικόνας και ανάλυση της επιδηµιολογικής έρευνας, ώστε να συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να προσδιορισθεί, − η προέλευση της µόλυνσης, − η ηµεροµηνία εισαγωγής του λοιµογόνου παράγοντα, − η πιθανή εξάπλωση της νόσου.
• Υποβάλλει έκθεση στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, η οποία κοινοποιείται και στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
• Παρέχει συµβουλές σχετικά µε τις δειγµατοληψίες, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα µέτρα καταπολέµησης και τα άλλα µέτρα που πρέπει να εφαρµοσθούν, τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί καθώς και συµβουλές για θέµατα βιοασφάλειας στις εκµεταλλεύσεις, στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, στους συνοριακούς σταθµούς και τα µεταφορικά µέσα.
• Παρακολουθεί και κατευθύνει, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική Οµάδα Ειδικών, την επιδηµιολογική έρευνα.
• Συµπληρώνει, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, τα επιδηµιολογικά δεδοµένα και άλλα απαραίτητα στοιχεία.
• Αναλύει τα επιδηµιολογικά δεδοµένα και αξιολογεί τον κίνδυνο σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Βοηθά ώστε η επεξεργασία των πτωµάτων των ζώων και των ζωικών υποπροϊόντων να γίνεται µε τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

 
Share this:
Πηγή: