Ημ/νία: 07/12/2018

Σύντομα νέοι κανόνες για κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακούχες ζωοτροφές

Σύντομα νέοι κανόνες για κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακούχες ζωοτροφές

Η ΕΕ, σύντομα, πρόκειται να εισάγει νέους βελτιωμένους κανόνες για την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας των κτηνιατρικών φαρμάκων και των φαρμακούχων ζωοτροφών.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτό θα είναι προς όφελος της υγείας των ζώων και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων της ΕΕ.

Αναλυτικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στις 26 Νοεμβρίου δέσμη για τα κτηνιατρικά φάρμακα, η οποία περιλαμβάνει δύο νέους κανονισμούς σχετικά με:

- κτηνιατρικά φάρμακα, 
- την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, 
- καθώς και αλλαγές στους υφιστάμενους κανόνες για τη θέσπιση διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Σχετικά η Elisabeth Köstinger, Ομοσπονδιακή υπουργός βιωσιμότητας και τουρισμού της Αυστρίας, η οποία προήδρευσε του εν λόγω Συμβουλίου, ανέφερε πως «Η εν λόγω δέσμη μέτρων αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής: αφενός τα αντιμικροβιακά προϊόντα και τα αντιβιοτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ μεγαλύτερη σύνεση απ΄ ό,τι επί του παρόντος και αφετέρου ενθαρρύνεται η ανάπτυξη καλύτερων φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών. Με τον τρόπο αυτό ωφελούνται και η δημόσια υγεία και η ανταγωνιστικότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της ΕΕ»

Οι νέοι κανόνες σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα:

- αποσαφηνίζουν και απλουστεύουν τις διαδικασίες βάσει των οποίων θα χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας για νέα φάρμακα, μειώνοντας έτσι τη διοικητική επιβάρυνση για τις -μικρές κυρίως- εταιρίες
- θέτουν σαφέστερο πλαίσιο για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα, περιορίζοντας περαιτέρω τη χρήση τους σε ζώα που δεν νοσούν αλλά κινδυνεύουν να νοσήσουν, τόσο στο στάδιο της προφύλαξης όσο και στο στάδιο της μεταφύλαξης
- προβλέπουν ότι ορισμένες αντιμικροβιακές ουσίες κρίσιμης σημασίας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο ώστε να διαφυλάσσεται η αποτελεσματικότητά τους
- βελτιώνουν την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών έναντι του κινδύνου εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής από εισαγωγές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης
ενισχύουν τη φαρμακοεπαγρύπνηση και τους ελέγχους

Οι νέοι κανόνες σχετικά με τις φαρμακούχες ζωοτροφές:

- καθορίζουν κριτήρια για την έγκριση των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών και τις υποχρεώσεις τους κατά την παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών
- θεσπίζουν εναρμονισμένες απαιτήσεις για να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση μη στοχευόμενων ζωοτροφών από δραστικές ουσίες
- διευκρινίζουν τη συνταγογράφηση και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα τροφοπαραγωγά ζώα
- απαγορεύουν τη χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών ως προφύλαξη

Επιπλέον, ο κανονισμός 726/2004 με τον οποίον συνίσταται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και θεσπίζεται η κεντρική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας και την εποπτεία των φαρμάκων αναπροσαρμόζεται προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν αλληλεπικαλύψεις με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον νέο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα.

Επόμενα στάδια

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να υπογράψουν τους εγκριθέντες κανονισμούς. Τα υπογεγραμμένα κείμενα θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα αρχίσουν να ισχύουν 20 ημέρες αργότερα. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες δεν θα είναι πλήρως λειτουργικοί πριν από τα τέλη του 2021.

Το ιστορικό

Η δέσμη μέτρων για τα κτηνιατρικά φάρμακα αποτελεί μέρος δέσμης τριών προτάσεων κανονισμών που επικαιροποιούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές, προσαρμόζοντάς το περαιτέρω στις ιδιαιτερότητες του τομέα της υγείας των ζώων. Συνεχίζοντας τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της ασφάλειας των τροφίμων και του περιβάλλοντος, η δέσμη αποσκοπεί ιδίως στην αύξηση της διαθεσιμότητας των κτηνιατρικών φαρμάκων στην ΕΕ, τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς της ΕΕ, τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και την προώθηση της καινοτομίας.
Share this:
Πηγή: