Ημ/νία: 08/02/2018

Επιστολή – Υπόμνημα Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Μονάδων

Επιστολή – Υπόμνημα Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Μονάδων

Η Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων απέστηλε επιστολή - υπόμνημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου Ευάγγελο, σχετικά με το φλέγον θέμα της αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων. Ακολουθεί η επιστολή:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στη Λάρισα, οδός Ηπιόνηςαρ. 10, ΑΦΜ 997423530 και εκπροσωπείται νόμιμα
 
ΠΡΟΣ
Τον κ.κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου Ευάγγελο
Κοιν: Αν.Υ.Α.ΑΤ κ. Τσιρώνη Ιωάννη- Υφ. Α.Α.Τ. κ. Κόκκαλη Βασίλειο
Λάρισα,08-02-2018
 
Κύριε Υπουργέ,
Μετά από τη διαπίστωση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις όσον αφορά στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους, και τα οποία ανακύπτουν κυρίως από τη πολυνομία που παρατηρείται κατά κύριο λόγο τα τελευταία έτη καθώς και από τη συχνά διαπιστούμενη σύγκρουση των νομοθετικών διατάξεων, παραθέτουμε τις κάτωθι διαπιστώσεις που χρήζουν αποσαφήνισης.
Συγκεκριμένα:
 
Α. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ / ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Στα πλαίσια των προβλεπόμενων:
στο άρθρο 17α «συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του Ν. 4056/2012«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/Α/12-3-2012), όπως προστέθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4351/2015«Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) και
στην υπ’ αριθμ. 940/81279/26.7.2017 εφαρμοστική ΚΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α’ 52)»(ΦΕΚ 2741/Β/4-8-2017) 
περί της διατήρησης /συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών,παραθέτουμε σύντομο ιστορικό, όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το παρελθόν περί των ελάχιστων αποστάσεων των κτηνοτροφικών μονάδων από χώρους προστασίας: 
 
Η θεσμοθέτηση ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από οικισμούς, εθνικές οδούς, λουτροπόλεις, τουριστικούς-αρχαιολογικούς-κατασκηνωτικούς χώρους γίνεται για πρώτη φορά το έτος 1970 με την εισαγωγή στην εθνική νομοθεσία της Υγειονομικής Διάταξης Γ1γ/22399/1970«Περί σταυλισμού ζώων» (ΦΕΚ 888/Β/8-12-1970). Με την συγκεκριμένη Υ.Δ. καθορίστηκαν ελάχιστες αποστάσεις από οικισμούς και πόλειςανάλογα με το μέγεθος αυτών, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής μονάδας (π.χ. για την περίπτωση των χοιροτροφείων καθορίστηκε ελάχιστη απόσταση 100 m από οικισμούς άνω των 1000 κατοίκων, 400 m από πόλεις 2000-5000 κατοίκων και 700 m από πόλεις άνω των 5000 κατοίκων, ενώ για τους οικισμούς κάτω των 1000 κατοίκων επιτρεπόταν η λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων στις ακραίες συνοικίες των οικισμών, σύμφωνα με τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες και κατά την εκάστοτε αιτιολογημένη απόφαση της οικείας Επιτροπής).Οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν βάσει της Υγειονομικής Διάταξης Γ1γ/22399/1970 είχαν χρονική ισχύ για 25 έτη.
 
Ο προσδιορισμός των ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από πόλεις, οικισμούς, δρόμους, και λοιπούς χώρους προστασίας,βάσει της δυναμικότητας της κτηνοτροφικής μονάδας γίνεται το έτος 1984, με την εφαρμογή του από 5.5.1984 Π.Δ.«Αποστάσεις από πόλεις, χωριά, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λίμνες, ποτάμια, λουτροπόλεις, τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, νοσοκομεία και ευαγή ιδρύματα για την ίδρυση και λειτουργία σταυλισμών ζώων» (ΦΕΚ 341/Δ/5-6-1984). 
Ακολούθως, εκδόθηκαν η Υπουργική Απόφαση Α1β/8181/1986«Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»(ΦΕΚ 623/Β/29-9-1986) και η Υπουργική Απόφαση 83840/3591/1986«Αποστάσεις από πόλεις, χωριά, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λίμνες και ακτές, λουτροπόλεις, τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία και ευαγή ιδρύματα για την ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης» (ΦΕΚ 1/Δ/5-1-1987). Βάσει των συγκεκριμένων Υ.Α.:

Καταργείται το από 5.5.1984 Π.Δ. και καθορίζονται νέες ελάχιστες αποστάσεις από πόλεις, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, νοσοκομεία κλπ.
Εισάγονται ελάχιστες αποστάσεις και από άλλες δραστηριότητες, π.χ. βιομηχανίες, ξενοδοχεία κλπ.
Οι ελάχιστες αποστάσεις που καθορίζονται με την Υ.Α. 83840/3591/1986 αφορούν αποκλειστικά την ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης πτηνοκτηνοτροφικής εγκατάστασης και δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση για τις ήδη νόμιμα λειτουργούσες μονάδες.
Καταργείται η Υ.Δ. Γ1γ/22399/1970. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 21 της Υ.Α. Α1β/8181/1986 διευκρινίζεται ότι οι άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της Υ.Δ. Γ1γ/22399/1970 (διάρκεια 25 ετών) εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς, με την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων στα άρθρα 5&6 της Υ.Α. Α1β/8181/1986 που αφορούν προδιαγραφές κτιρίων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και στερεάς κόπρου. 
Βάσει της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/29.3.1995«Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 343/Β/4-5-1995), η οποία καταργεί την  Υ.Α. Α1β/8181/1986, διευκρινίζεται ομοίως ότι οι άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της Υ.Δ. Γ1γ/22399/1970 (διάρκεια 25 ετών) εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς, με την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων στα άρθρα 6&7 της Υ1β/2000/1995 που αφορούν προδιαγραφές κτιρίων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και στερεάς κόπρου.Στο άρθρο 2 τηςΥ.Δ. Υ1β/2000/1995 ορίστηκαν νέεςελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχείων, βιομηχανιών κλπ.
 
Οι άδειες λειτουργίαςκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που έχουν χορηγηθεί με την Υπουργική Απόφαση Α1β/8181/1986 και την Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000/1995 ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς, για τους χώρους και τις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί, εφόσον δεν έχει διακοπεί στο μεταξύ, η δραστηριότητα της κτηνοτροφικής επιχείρησης, για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, με εξαίρεση τη διακοπή, που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (επιζωοτίες κλπ.) και με την προϋπόθεση ότι, από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, δεν δημιουργούνται προβλήματα σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 
Επίσης, βάσει της Υ.Α. Α1β/8181/1986 (παρ. 4, άρθρο 7) και της Υ.Δ. Υ1β/2000/1995 (παρ. 4, άρθρο 8) προβλεπόταν η μεταβίβαση των αδειών λειτουργίας σε άλλον φορέα, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία της εξ αρχής χορηγήσεων νέων αδειών, εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα δημόσιας υγείας.
 
Βάσει του άρθρου 6«Μεταβατικές διατάξεις» του Ν. 3698/2008«Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 198/Α/2-10-2008),υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διέθεταν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, μπορούσαν να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά και να λάβουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), χωρίς την τήρηση τωνελάχιστων αποστάσεων, υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων που καθορίζονταν από την Επιτροπή Σταυλισμού και αφορούσαν τη διαχείριση των αποβλήτων και την παραγωγική διαδικασία. 
 
Την περίοδο εκείνη, σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 3698/2008, πολλές υφιστάμενες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διέθεταν ήδη άδεια λειτουργίας (αδειοδοτημένες βάσει παλαιότερων νομοθετικών διατάξεων, όπως παρουσιάστηκαν στις ανωτέρω παραγράφους #1-5) επωφελούμενες της συγκεκριμένης διάταξης, εξασφάλισαν τηνπεριβαλλοντική αδειοδότηση των μονάδων τους, χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις των ελάχιστων αποστάσεων, εφαρμόζοντας κάποια μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και την παραγωγική διαδικασία, όπως υποδείχθηκαν από την Επιτροπή Σταυλισμού.
 
Ακολούθως, με την έκδοση του Ν. 4056/2012«Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012):

Καταργείται η Υ.Α. 83840/3591/1986 (ΦΕΚ 1/Δ/5-1-1987) καθώς και το άρθρο 2 της Υ.Δ. Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/4-5-1995) περί ελάχιστων αποστάσεων
Ορίζονται νέες ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας (Πίνακες 1 & 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012)
Καταργείται το άρθρο 6 του Ν. 3698/2008 «Μεταβατικές διατάξεις»
Δεν αναγνωρίζεται η χωρίς περιορισμούς ισχύς των αδειών λειτουργίας. Βάσει όσων προαναφέρθηκαν στις #3,4,5, οι άδειες λειτουργίας που χορηγήθηκαν βάσει των παλαιότερων νομοθετικών διατάξεων, είναι χωρίς χρονικούς περιορισμούς, δηλαδή είναι αόριστης διάρκειας. Αντίθετα, στις παρ. 6&7 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται:«6. Οι άδειες λειτουργίας, που είχαν εκδοθεί για ορισμένη χρονική διάρκεια, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια τις ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους.»
«7. Αιτήματα για ανανέωση άδειας λειτουργίας, που έχει εκδοθεί με ορισμένη διάρκεια βάσει προηγούμενου νομικού πλαισίου και της οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξετάζονται ως αιτήματα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διατηρεί οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα και εκδίδεται άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.»
Δεν γίνεται καμία αναφορά σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αν και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις, λειτουργούν νόμιμα,με τις προβλεπόμενες άδειες (άδεια λειτουργίας και ΑΕΠΟ). Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διέθεταν ήδη άδεια λειτουργίας, βάσει παλαιότερων νομοθετικών διατάξεων,αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 3698/2008, όπως αναφέρθηκε στην παρατήρηση #6, και έκτοτε δεν αύξησαν τη δυναμικότητά τους πέραν της προβλεπόμενης από την άδεια λειτουργίας.
Προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις μεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης σε νέο φορέα (άρθρο 7 του Ν. 4056/2012) 
 Ακολούθως, με το άρθρο 12 του Ν. 4351/2015«Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015), προστέθηκε νέο άρθρο, το 17α, στονΝ. 4056/2012. Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους  Πίνακες 1 & 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012.Μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση Άδειας Διατήρησης ορίζεται ότι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β’ όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β’ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες υποχρεούνται να μειώσουν τη δυναμικότητά τους στο ανωτέρω ποσοστό.
 
Βάσει, λοιπόν, του εν λόγω άρθρου, 17α, που προστέθηκε με τον Ν. 4351/2015 στον Ν. 4056/2012, προβλέπεται συλλήβδην και ανεξαιρέτως η μείωση της δυναμικότητας των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις, στο 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β’ της ΥΑ 1958/13.1.2012.
Δεν εξετάζεται η περίπτωση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πουπαρόλο που δεν τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις των πινάκων του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012, λειτουργούν νόμιμα βάσει του παλαιότερου νομοθετικού πλαισίου και των ρυθμίσεων του Ν. 3698/2008 (διαθέτουν άδεια λειτουργίας και ΑΕΠΟ) και οι οποίες ως επί το πλείστον διαθέτουν δυναμικότητα, βάσει της άδειας λειτουργίας, σαφώς μεγαλύτερη τωνορίων που θέτει το άρθρο 17α(η απαίτηση μείωσης της δυναμικότητας στο 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β’ της ΥΑ 1958/2012 και για τις συγκεκριμένες μονάδες ενδεχομένως να τις καθιστούσε μη βιώσιμες από οικονομικής πλευράς). 
 
Τέλος, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 940/81279/2017 ΚΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α’ 52)» (ΦΕΚ 2741/Β/04-08-2017),η οποία αποτελεί εφαρμοστική διάταξη του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012. Στην εν λόγω ΚΥΑ, δεν εξετάζεται ξεχωριστά η περίπτωση των νόμιμα υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όπως τέθηκε στην #8. 
Επίσης επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012 του Ν. 4056/2012 και της εφαρμοστικής ΚΥΑ 940/81279/2017, η άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν μεταβιβάζεται και δεν τροποποιείται.
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως:
εξετάσετε τη δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας, εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών, η συνέχιση λειτουργίας των οποίων δεν διευκρινίζεται στα νομοθετήματα, άρθρο 17α του Ν. 4056/2012 & υπ’ αριθμ. 940/81279/2017 (ΦΕΚ 2741/Β/04-08-2017) ΚΥΑ. Για τις συγκεκριμένες μονάδες θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλέπεται η διατήρηση της δυναμικότητας που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας, με την επιβολή ενδεχομένως τυχόν όρων κατά την κρίση της ΕπιτροπήςΣταυλισμού
εξετάσετε τη δυνατότητα μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καιβρίσκονται εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών
διευκρινίσετε ότι οι περιορισμοί του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012 αφορούν μόνο στις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας 
 
Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (άρθρο 5 του Ν. 4056/2012)
Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4056/2012 προβλέπεται:
«3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 και έχουν αμφίδρομη ισχύ, με την έννοια ότι εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που στην περιοχή, όπου ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση, πρόκειται να γίνει ανάληψη νέου έργου ή δραστηριότητας. Αν μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε κατηγορίας κτηνοτροφικής μονάδας εκδοθούν οικοδομικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες.»
 
Βάσει, λοιπόν, της προηγούμενης διατύπωσης, εάν μία κτηνοτροφική εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα σε συγκεκριμένο χώρο, τότε οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα (π.χ. βιομηχανία/βιοτεχνία, ξενοδοχείο, νοσοκομείο/ευαγές ίδρυμα κλπ.), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον της κτηνοτροφικής μονάδας, θα πρέπει να εξετάσει την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012. Ο έλεγχος των αποστάσεων γίνεταιπροφανώς βάσει της δυναμικότητας της κτηνοτροφικής μονάδας που προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας αυτής, τη δεδομένη χρονική στιγμή.
 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι κατά κανόνα δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους και αύξηση της δυναμικότητάς τους
στην παρ. 3 του άρθρου 5 αναφέρεται ρητώς ότι η νόμιμα υφιστάμενη κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητεςθα πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι νόμιμα λειτουργούσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πλησίον των οποίων έχουν εγκατασταθεί μεταγενέστερα άλλες δραστηριότητες,έχουν το δικαίωμα να προβούν σε επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας αυτών, στην περίπτωση που αυτή η αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας συνεπάγεται τημη τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012.  Σε αυτή την περίπτωση ποια θα είναι η επίπτωση της μη τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων σε περίπτωση επέκτασης της βιομηχανικής/βιοτεχνικής μονάδας;
 
 
Γ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Η παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 4056/2012 για τη μείωση των ελάχιστων αποστάσεων προβλέπει:
«7. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΑΑΑ, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, επιτρέπεται σε συγκεκριμένη περίπτωση να μειωθούν μέχρι και 25% οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20. Τη μείωση των αποστάσεων μέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν μόνο για συγκεκριμένη περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, οι ειδικές γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη συγκεκριμένη μονάδα, καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.»
 
Σε εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου, ορισμένες Αδειοδοτούσες Αρχές (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων) καθώς και οι εκάστοτε Επιτροπές Σταυλισμού θεωρούν ότι τη μείωση των ελάχιστων αποστάσεων είναι δυνατόν να αιτηθεί μόνο ο ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4056/2012 (βλέπε και ενότητα Β του παρόντος υπομνήματος), οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, έχουν αμφίδρομη ισχύ και δεν εφαρμόζονται μόνο από την πλευρά της κτηνοτροφικής μονάδας. Με άλλα λόγια, συχνά συναντάται η περίπτωση εντός περιοχής που ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση, να πρόκειται να γίνει εγκατάσταση νέας δραστηριότητας (π.χ. βιομηχανία/βιοτεχνία, ξενοδοχείο, νοσοκομείο/ευαγές ίδρυμα κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας της νέας δραστηριότητας υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012.
 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διευκρινιστεί:
εάν, στην περίπτωση που ο φορέας της νέας δραστηριότητας(π.χ. ιδιοκτήτη βιομηχανίας/βιοτεχνίας, ξενοδοχείου, ευαγούς ιδρύματος κλπ.)διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις,έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί ο ίδιος τη μείωση μέχρι 25% των ελάχιστων αποστάσεων που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρτήματος του άρθρου 20Συγκεκριμένα, να αποσαφηνιστεί εάν ο όρος «οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος» που μπορεί να αιτηθεί τη μείωση των ελάχιστων αποστάσεων, όπως περιγράφεται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 4056/2012, αναφέρεται τόσο στον ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης όσο και στον ιδιοκτήτη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που χρήζει προστασίας, κατά περίπτωση
στην περίπτωση που μπορεί να αιτηθεί μείωση των ελάχιστων αποστάσεων ο φορέας της νέας δραστηριότητας, ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθείκαι ποια θα είναι η αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης της σχετικής απόφασης; Όπως προαναφέρθηκε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χορηγεί την Απόφαση μείωσης της απόστασης μόνο στην περίπτωση που την σχετική αίτηση υποβάλλει ο ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζεται η κτηνοτροφική μονάδα προϋπάρχει και ο φορέας της νέας δραστηριότητας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει την αίτηση μείωσης της απόστασης. 
 
 
 
Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 7 του Ν. 4056/2012)
Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4056/2012, προβλέπεται (i) η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης μίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όταν επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου και (ii) η μεταβίβαση της άδειας, όταν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας, του ζωικού κεφαλαίου και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε νέο φορέα, μετά από καθολική ή ειδική διαδοχή.
 
Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014), απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση ή τη μεταβίβαση της άδειας είναι:
«Προϋπόθεση για την τροποποίηση ή τη μεταβίβαση άδειας είναι να μην έχει επέλθει αύξηση της δυναμικότητας ή επέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το ν. 1599/1986. Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή σταυλισμού μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των όσων δηλώνονται.»
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω διατύπωση, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η μεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης, στις περιπτώσεις που έχει λάβει χώρα αύξηση της δυναμικότητας ήεπέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της μονάδας. Εάν έχει συμβεί κάποια τέτοια αλλαγή, βάσει και των υποδείξεων της Αδειοδοτούσας Αρχής, απαιτείται νέα αδειοδότηση (έκδοση άδειας προέγκρισης και άδειας εγκατάστασης), η διαδικασία της οποίας περιγράφεται στο άρθρο 6 του Ν. 4056/2012.
Ωστόσο, πολλές φορές, ο όρος“επέκταση” μίας κτηνοτροφικής μονάδας είναι δυνατόν να αναφέρεται: (i)στην επέκταση/εκσυγχρονισμό των κύριων κτιριακών εγκαταστάσεων σταβλισμού των ζώων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ζωικού κεφαλαίου, χωρίς να γίνεται αύξηση αυτού, ή/και (ii) στην κατασκευή νέων κτιρίων, υποστέγων και χώρων, που υποβοηθούν απλώς τη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας (π.χ. αποθήκες, σιλό, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, λοιπά βοηθητικά κτίρια/χώροι).
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάνη τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης επιτρέπεται στην περίπτωση που έχει επέλθει επέκταση/ εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, με την προϋπόθεση η επέκταση ναμην έχει επιφέρει αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας.
 
 
Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Στην ΚΥΑ αριθ. 46296/8-8-2013 (ΦΕΚ 2002/Β/14-8-2013) περιγράφονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης Ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος VII, της υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14.
Στο Παράρτημα Β της ανωτέρω ΚΥΑ καθορίζονται οι ΠΠΔ για τις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στονόρο των ΠΠΔ Ε.4. «Ειδικές δεσμεύσεις για χοιροστάσια» περιγράφεται συγκεκριμένη διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων που περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες επεξεργασίας:
Στεγανή δεξαμενή συγκέντρωσης (εξισορρόπησης)
Διαχωριστή στερεών-υγρών
Κοπροσωρό κατάλληλης χωρητικότητας για παραμονή των στερεών για 90-120 ημέρες
Στεγανή δεξαμενή καθίζησης, όπου θα οδηγούνται τα υγρά του διαχωριστή, ελάχιστης χωρητικότητας ίσης με την παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων 5-7 ημερών
Δεξαμενή αναερόβιας ζύμωσης, της οποίας η ελάχιστη χωρητικότητα να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει απόβλητα 100 ημερών
Δεξαμενή αποθήκευσης ικανής χωρητικότητας για την παραμονή των υγρών αποβλήτων όλο το διάστημα που διαρκεί η βροχερή περίοδος 
Ανάλογο σύστημα επεξεργασίας περιγράφεται και στην υπ’ αριθμ. 1420/82031/22-7-2015 Υπουργική Απόφαση «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» (ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015).
 
Ωστόσο, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Στην πράξη πολλές χοιροτροφικές μονάδες εφαρμόζουν συστήματα επεξεργασίας που διαφέρουν από τις προβλέψεις των ΠΠΔ, ωστόσο τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων που επιτυγχάνονται από τα εν λόγω συστήματα είναι εντός των ορίων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Πολλές χοιροτροφικές μονάδες που στο παρελθόν αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά βάσει παλαιότερης νομοθεσίας (είχαν καταταγεί στην κατηγορία Α) και διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σήμερα, κατατάσσονται στην κατηγορία Β και ως εκ τούτου υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ αριθ. 46296/8-8-2013 με δήλωση υπαγωγής που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ΑΕΠΟ (παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 46296/2013). Η πλειονότητα αυτών των μονάδων διαθέτουν εγκεκριμένα με την ΑΕΠΟ συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων που διαφέρουν κατά περίπτωση από το σύστημα που περιγράφεται στις ΠΠΔ, ωστόσο επιτυγχάνουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία χαρακτηριστικά επεξεργασίας αποβλήτων.
Πολλές χοιροτροφικές μονάδες, κυρίως μικρής ή μεσαίας δυναμικότητας, δεν διαθέτουν διαχωριστή στερεών-υγρών, ωστόσο το σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων τους λειτουργεί αποδοτικά και επιτυγχάνονται τα όρια εκροής που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Ενδεικτικά, η ποσότητα της κόπρου που θα απομακρύνονταν από τον διαχωριστή, συνυπολογίζεται στον απαιτούμενο αποθηκευτικό όγκο των αναερόβιων δεξαμενών.
Η πρόβλεψη της δεξαμενής καθίζησης στον σχετικό όρο των ΠΠΔ, μετά τον διαχωριστή και πριν από την αναερόβια επεξεργασία, δεν κρίνεται απαραίτητη για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας. Η μη ύπαρξη της δεξαμενής καθίζησης συνεπάγεται μικρή αύξηση του όγκου της αναερόβιας δεξαμενής για την αποθήκευση της λάσπης. Αυτή η μικρή αύξηση του όγκου έχει σαφώς πολύ μικρότερο κόστος από το κόστος κατασκευής της δεξαμενής καθίζησης.Επισημαίνεται ότι η δεξαμενή καθίζησης δεν προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 1420/82031/22-7-2015 Υπουργική Απόφαση «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» (ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015).
 
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η υιοθέτηση του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων που περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 46296/8-8-2013 (ΦΕΚ 2002/Β/14-8-2013) ΚΥΑ καθορισμού των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) καθώς και στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικήςδεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι δυνατή η εφαρμογή διαφοροποιημένων συστημάτων επεξεργασίας κατά την κρίση της Επιτροπής Σταυλισμού και με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα του εκάστοτε συστήματος και η τήρηση των οριακών τιμών παραμέτρων που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
 
 
 
ΣΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
Στην παρ. 8 του κεφ. Γ του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 1420/82031/22-7-2015 Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» (ΦΕΚ 1709/Β/17-8-2015) αναφέρεται ρητώς ότι οι ανοιχτές χωμάτινες αναερόβιες δεξαμενές πρέπει να στεγανοποιούνται με ειδικά πλαστικά φύλλα στον πυθμένα και τα πρανή τους.
Ωστόσο, θεωρούμε ότι η στεγανοποίηση των δεξαμενών με πλαστικά φύλλα/μεμβράνες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Η απαίτηση ή μη της στεγανοποίησης με χρήση μεμβρανών θα πρέπει να προσδιορίζεται σε σχέση με τις υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχήτης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής υδροπερατότητας του εδάφους.
Επισημαίνεται ότι  στον όρο των ΠΠΔ Ε.4. «Ειδικές δεσμεύσεις για χοιροστάσια» προβλέπεται η στεγανοποίηση των αναερόβιων δεξαμενών με στρώση αργίλου.
 
 
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Ιωάννης Μπούρας
 
Share this:
Πηγή: