Ημ/νία: 17/12/2021

Νέες εστίες ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία

Νέες εστίες ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία

Η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε την παρακάτω οδηγία μετά από ενημέρωση για νέες εστίες ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία:

Αθήνα : 13-12-2021

Θέμα: «Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία»

Σχετ.: 1) Η με αριθ. πρωτ.458/50853/13.02.2020 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
 2) Η με αριθ. πρωτ.982/151995/09.06.2021 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
 3) Η με αριθ. πρωτ.1172/196069/23.07.2021 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2021 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, πέντε (5) δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στην Βουλγαρία στις περιοχές Haskovo (1 εστία) και Kardzhali (4 εστίες) σε πολύ κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (βλέπε Εικ. 1). Στη Βουλγαρία για το έτος 2021 έχουν εντοπισθεί από 01.01.2021 έως 09.12.2021, 6 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 298 εστίες σε αγριόχοιρους.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους και ιδιαίτερα :

1)  Στην άμεση συγκρότηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού των Αγριόχοιρων που περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021).

2)  Στην εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών σύμφωνα με την εγκύκλιο 982/151995/09.06.2021 της υπηρεσίας μας.

3)  Στον έλεγχο των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία του Παραρτήματος 4 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021).

4)  Στην εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε κατοικίδιους χοίρους σύμφωνα με την εγκύκλιο 1172/196069/23.07.2021 της υπηρεσίας μας και ειδικά στην «απαγορευμένη ζώνη 1».

5)  Στην εντατικοποίηση των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις του άρθρου 5 της ΥΑ 1102/182415/12.07.2021 σύμφωνα με την εγκύκλιο 1172/196069/23.07.2021 της υπηρεσίας μας. 

6)  Στην εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα σύμφωνα με την εγκύκλιο 458/50853/13.02.2020 της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων

 Χρυσούλα Δηλέ
Share this:
Πηγή: